top of page

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

 

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van werken en diensten uitgevoerd of geleverd door de dienstverlener SIDENOTE, Zevenbronnenstraat 56, 1653 Dworp, ondernemingnummer 0785.715.737.

 

1.2. De toepassing van deze algemene voorwaarden is een noodzakelijke voorwaarde voor het akkoord van de dienstverlener. Elke geplaatste bestelling veronderstelt dan ook de volledige aanvaarding ervan door de klant. 

 

 

2. Offerte en bestelling 

 

2.1. De geldigheidsduur van de offertes bedraag één maand. 

 

2.2. De in de offerte opgegeven prijzen hebben enkel betrekking op de prestatie van diensten en/of levering van producten die erin beschreven zijn, met uitsluiting van alle mogelijke andere prestaties.

 

2.3. De prijsofferte wordt gemaakt op basis van de door de klant verstrekte inlichtingen. In geval van om het even welke wijziging van de aard van de dienstverlening, gewenst door de klant, is het de dienstverlener toegestaan de oorspronkelijke prijs navenant aan te passen.

 

 

3. Prijs en betalingsvoorwaarden

 

3.1. Alle prijzen worden opgegeven in euro, BTW niet inbegrepen. 

 

3.2. Elke BTW-verhoging of nieuwe taks, ingevoerd tussen het ogenblik van bestelling en dat van de dienstverlening, valt ten laste van de klant. 

 

3.3. De facturen zijn contant te betalen op de bankrekening van de dienstverlener behoudens andere vervaldatum vermeld op de factuur, op de rekeningnummer BE47 3632 2129 0180.

 

3.4. Elke betaling met een achterstal van meer dan 15 kalenderdagen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging van het factuurbedrag met zich brengen met een verwijlintrest van 12% op jaarbasis. Elke factuur die op de vervaldag niet betaald is, zal met 15% verhoogd worden met een minimum van 80€ als forfaitaire en onveranderbare schadeloosstelling, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Portkosten en kosten van administratieve aard zullen eveneens in rekening gebracht worden ten belope van de werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten (administratie, port, schadeloosstelling en interesten) zullen altijd gefactureerd worden.

 

 

4. Annulering van de bestelling 

 

4.1. In geval van annulering van een bestelling dienen de reeds uitgevoerde prestaties integraal vergoed te worden. Bovendien dient er een schadeloosstelling te gebeuren van 50% van het nog niet uitgevoerde deel van de overeengekomen prestaties. De dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om het bestaan van een nog grotere schade te bewijzen.

 

 

5. Uitvoering van de prestaties

 

5.1. De dienstverlener verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om aan de klant een hoge dienstkwaliteit aan te bieden.

 

5.2. De dienstverlener is gerechtigd om de bestelling te laten uitvoeren door om het even welke medewerker of onderaannemer van zijn keuze onder zijn gemeenrechtelijke verantwoordelijkheid.

 

5.3. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de uitvoering te weigeren van een bestelling, indien de klant een eerdere factuur niet of slechts gedeeltelijk zou hebben betaald of indien een betalingsgeschil lopende is. 

 

 

6. Waarborgen en beperking van verantwoordelijkheden

 

6.1. Indien de klant van oordeel is gerechtigd te zijn de kwaliteit van de geleverde diensten en/of producten te betwisten, dient hij, op straffe van nietigheid, zijn klacht mede te delen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen de 15 dagen na de ontdekking van het gebrek of in elk geval binnen de twee jaar na de afsluiting van het contract.

 

6.2. In elk geval blijft de verantwoordelijkheid van de dienstverlener beperkt tot het bedrag van het contract. 

 

 

7. Vertrouwelijkheid

 

7.1. De dienstverlener verbindt er zich toe m.b.t. persoonlijke gegevens te handelen overeenkomstig de wet van 8 december 1992, m.b.t. de bescherming van de privacy t.o.v. de behandeling van persoonsgebonden gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. 

 

7.2. De klant kan zich op elk ogenblik en zonder enige verantwoording verzetten tegen de behandeling van zijn persoonlijke gegevens door de dienstverlener hiervan op de hoogte te stellen per post of per e-mail.

 

7.3. Indien de klant van oordeel is dat de dienstverlener zijn privacy niet respecteert, wordt hij verzocht hierover een aangetekend schrijven te richten tot de dienstverlener.

 

7.4. De dienstverlener verbindt zich ertoe deze situatie te verhelpen binnen de 15 werkdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven.

 

Een complete versie van de privacy policy is hier beschikbaar. 

 

8. Rechtsbevoegdheid

 

8.1. De algemene voorwaarden, bestelbonnen en aan de klant overgemaakte facturen vormen een contractueel geheel en omvatten de integraliteit van de contractuele relaties ontstaan tussen de partijen en hebben derhalve de overhand op elk contract, toetredingsovereenkomst of algemene voorwaarden, die volgen op of voorafgaand aan onderhavig contract.

 

8.2. Het contract, afgesloten tussen de dienstverlener en de klant, is onderhevig aan de belgische wetgeving. 

 

8.3. Elke betwisting zal uitsluitend worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Vlaams-Brabant.

bottom of page